วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ITA2564

 ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร ปีงบประมาณ 2564

EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไวด์ของหน่วยงาน

EB 1 ข้อ 1 บันทึกข้อความและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล

EB 1 ข้อ 2 คำสั่ง มาตรการ กลไก ระบบการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

EB 1 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน

EB 1 ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

EB 1 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์หน่วยงาน


EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB 2 ข้อ 1(1.1) ผู้บริหารของหน่วยงาน

EB 2 ข้อ 1(1.2) นโยบายของผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร

EB 2 ข้อ 1(1.3) โครงสร้างหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร

EB 2 ข้อ 1(1.4) หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

EB 2 ข้อ 1(1.5) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

EB 2 ข้อ 1(1.6) ข่าวประชาสัมพันธ์แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ของหน่วยงาน

EB 2 ข้อ 1(1.7) ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน

EB 2 ข้อ 1(1.8) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

EB 2 ข้อ 1(1.9) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

EB 2 ข้อ 1(1.10) ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

EB 2 ข้อ 1(1.11) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

EB 2 ข้อ 1 (1.12) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

EB 2 ข้อ 1 (1.13) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

EB 2 ข้อ 1 (1.14) อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

EB 2 ข้อ 1 (1.15) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)

EB 2 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

EB 2 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

EB 2 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ของหน่วยงาน

EB 2 ข้อ 5 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

EB 2 ข้อ 6 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีมีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB 2 ข้อ 7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB 2 ข้อ 8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB 2 ข้อ 9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 2 ข้อ 9 (9.1) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

EB 2 ข้อ 9 (9.2) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564

EB 2 ข้อ 9 (9.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564

EB 2 ข้อ 9 (9.4) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

EB 2 ข้อ 9 (9.5) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

EB 2 ข้อ 10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

EB 2 ข้อ 10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจสนับสนุน

EB 2 ข้อ 11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการประชาชน ในการออกหนังสือรับรองสิทธิ แก่ อสม.เพื่อใช้ประกอบในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล

EB 2 ข้อ 12 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

EB 3 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

EB 3 ข้อ 2 รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 สสอ.เสริมงาม

EB 3 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน


EB 4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบปรระมาณ พ.ศ.2564

EB 4 ข้อ 1 (1.1) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

EB 4 ข้อ 1 (1.2) หนังสือจัดสรรงบประมาณ ปี 2564

EB 4 ข้อ 1 (1.3) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

EB 4 ข้อ 1 (1.4) คำสั่งปิดปลดประกาศ สสอ เสริมงาม 2564

EB 4 ข้อ 1 (1.5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

EB 4 ข้อ 2 (2.1) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่ ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

EB 4 ข้อ 2 (2.2) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (ตค 63-ธค 63)

EB 4 ข้อ 2 (2.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

EB 4 ข้อ 3 (3.1) หนังสือแจ้งเวียน รพสต.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ

EB 4 ข้อ 3 (3.2) บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่มาตรการกลไกเพื่อความโปร่งใส 2564

EB 4 ข้อ 3 (3.3) แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ตค 63 - ธค 63

EB 4 ข้อ 3 (3.4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน


EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความ รายงานผลจัดหาพัสดุ ตค 63 - ธค 63 สสอ.เสริมงาม

EB 5 ข้อ 2 แบบ สขร 1 เดือน ตค 63 - ธค 63

EB 5 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน


ประชาสัมพันธ์

infographic

อนามัยโลกยันโรคโควิดไม่มีผลเกี่ยวข้องกับฤดูกาล ไข้เลือดออกระบาดหนักในปารากวัย... WHO ประกาศภาวะฉุกเฉินจาก "ไวรัสอู่ฮั่น&...

รับความนืยม